Onderzoek blootstellingrisico’s eind oktober gereed

Onderzoek blootstellingrisico’s eind oktober gereed

Het onderzoeksbureau, dat voor de Inspectie SZW onderzoek doet naar de blootstellingrisico’s tijdens het gebruik van met asbest verontreinigd straalgrit, verwacht zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk 31 oktober 2017 – de eerste resultaten gereed te hebben. Het onderzoek moet op drie vragen antwoord geven. Wat is de blootstelling van werknemers bij het opruimen van gebruik (‘besmet’) straalgrit? Wat is de blootstelling van werknemers bij activiteiten in besmet gebied? Wat was de blootstelling tijdens de straalwerkzaamheden van de stralers zelf, maar ook van de omstanders en omwonenden?

Er leven vele vragen bij bedrijven, werknemers en omwonenden. De betrokken diensten, zoals ILT, Omgevingsdiensten en Inspectie SZW, proberen vragen zo adequaat en spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Asbesthoudend straalgrit

Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het straalmiddel Eurogrit, waarin vermoedelijk asbestvezels zitten. Het straalmiddel is geleverd door het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht. Straalgrit wordt onder andere gebruikt om roest te verwijderen of te voorkomen of om verf te verwijderen. De kans is aanwezig dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest. In ieder geval kan er sprake zijn van onzekerheid. De Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Omgevingsdiensten werken samen om de problematiek goed in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen.

 

Lees ook de algemene informatie over asbest en asbestverwijdering

 

Vragen en antwoorden

Wat doet de Inspectie SZW om in kaart te brengen welke bedrijven te maken hebben met het straalgrit van Eurogrit?

Stap 1: De Inspectie heeft via een brief gegevens gevorderd (opgevraagd) bij de afnemers van Eurogrit en van de afnemers van tussenhandelaren over plaatsen waar grit is gebruikt. Deze stap wordt volgende week afgerond.

Stap 2: Vorderen van gegevens over maatregelen die met betrekking tot het grit zijn genomen bij die bedrijven die locaties hebben waar is gestraald. (De ondernemingsraad van ieder bedrijf ontvangt een kopie van de vorderingsbrief. De vorderingsbrief wordt op internet gepubliceerd nadat deze aan alle betreffende bedrijven is verzonden.)

Wat zijn de belangrijkste zaken die bedrijven moeten die hebben gewerkt met straalgrit dat mogelijk besmet is met asbest?

Lees het nieuwsbericht 10 oktober 2017: Informatie voor bedrijven over gebruik straalmiddel Eurogrit

 

Kunnen bedrijven aan de hand van eigen onderzoeksresultaten naar de blootstellingsrisico’s beslissen weer het werk te hervatten?

Bedrijven die zelf een gedegen onderzoek hebben laten uitvoeren waaruit blijkt dat er geen risico is voor de gezondheid van de werknemers, kunnen weer beginnen met het werk. Het gaat dan om onderzoek naar de mogelijke blootstelling tijdens:

  • het gebruik van asbesthoudend straalgrit
  • werkzaamheden op locaties waar dit grit is toegepast en/of
  • het reinigen van deze locaties

Het werk moet zijn uitgevoerd door, of onder begeleiding van, een arbeidshygiënist of hoger veiligheidskundige.

 

Is er een verschil in het vrijgeven van buitenlocaties en de binnenlocatie (containment) waar met straalgrit is gewerkt?

Er kunnen zowel binnen- als buitenlocaties zijn waarvan door onderzoek is aangetoond dat als gevolg van het gebruik van asbesthoudend straalgrit een besmetting met asbest heeft plaatsgevonden.
Om deze locaties weer vrij te kunnen geven, is het van belang onderscheid te maken tussen binnen- en buitensituaties. Dit onderscheid is gebaseerd op geldende NEN-normen (NEN-2990).
In een buitensituatie kan vrijgave plaatsvinden op basis van een visuele beoordeling op de aanwezigheid van restanten asbesthoudend materiaal (door een deskundige instelling die daartoe geaccrediteerd is.
In een binnensituatie is meer uitgebreid onderzoek nodig door, naast een visuele beoordeling, ook kleefmonsters en/of luchtmonsters te nemen.
De NEN-norm NEN-2990 geeft nadere aanwijzingen voor de wijze van uitvoering van de vrijgavebeoordeling, voor zowel binnen- als buitensituaties.
Ook hier dient de beoordeling plaats te vinden door een daartoe deskundige en geaccrediteerde instelling.

Moeten werknemers die in contact zijn gekomen met het vervuilde straalgrit zich zorgen maken over hun gezondheid?

Het inademen van asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom bestaan er in Nederland strenge normen voor de hoeveelheid asbestvezels die in de lucht mag voorkomen op de werkplek. Bij het vaststellen van deze normen is uitgegaan van een continue blootstelling gedurende het gehele arbeidsleven: 40 jaar lang, 5 dagen per week, 8 uur per dag. Bij een veel korter durende blootstelling, zoals hier het geval lijkt te zijn, is de kans dat een werknemer schade aan zijn of haar gezondheid ondervindt veel kleiner. Momenteel laat Inspectie SZW onderzoeken hoe groot de blootstelling is geweest, en daarmee wat het mogelijke risico is geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *