Het Algemeen Overleg in de TK van 23 januari 2014…

Door Mr.dr. Yvonne Waterman … was een nietszeggende vertoning, een farce, een toneelstukje. Ondanks de hooggespannen verwachtingen naar aanleiding van het TNO-rapport, ondanks de zware verantwoordelijkheid die de overheid draagt voor het asbestbeleid. Zo was de asbestsector met slechts een enkeling vertegenwoordigd. Slechts één Kamerlid in de oppositie woonde het overleg bij: Paul Ulenbelt van […]

Een trap na voor slachtoffers van beroepsziekten

Door Mr.dr. Yvonne Waterman Het is voor het slachtoffer van een beroepsziekte een ware lijdensweg om zijn recht te halen. Zo is procederen afschrikwekkend duur vanwege de noodzakelijke bijstand van gespecialiseerde advocaten en medische deskundigen. Ook is tien jaar of langer procederen niets bijzonders. De afgelopen zomer heeft de Hoge Raad het nog moeilijker gemaakt […]

TNO-rapport ‘Onderzoek naar de blootstelling aan asbest tijdens saneringswerkzaamheden’

Deze week publiceerde het TNO eindelijk het gelijknamige en in spanning afgewachte rapport, dat in de Haagse wandelgangen al enige maanden bekend is. Het betreft een onderzoek naar de blootstelling, bronmaatregelen en persoonlijk beschermingsmiddelen in relatie tot de introductie van nieuwe grenswaarden voor asbest. Aanleiding vormde het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 om de […]

De escalatieladder maakt eerste definitieve slachtoffer

In de eerste gerechtelijke bodemprocedure over een onvoorwaardelijk ingetrokken procescertificaat hebben TÜV Nederland en haar advocaat Tim Segers het gelijk aan hun zijde gekregen. Het betoog van de certificaathouder om deze intrekking van tafel te krijgen, bleek vruchteloos. Voor de praktijk zijn uit deze uitspraak een aantal interessante lessen te trekken. In de kwestie waar […]

Asbest: Is een gemeente bij handhaving altijd verplicht tot het inschakelen van een inventarisatiebureau?

Vorige week heeft de Raad van State de gemeente Zundert in het gelijk gesteld in een belangrijke hoger beroepsuitspraak. Volgens de Raad van State had de rechtbank ten onrechte overwogen dat B&W in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel hadden gehandeld door zonder nader onderzoek door een in asbestonderzoek gespecialiseerd bedrijf tot de conclusie te komen dat […]

Gebouweigenaren lopen levensgroot risico bij calamiteiten

Een algemene verplichting om asbest te saneren, bestaat niet. Dit laat onverlet dat het eigendom van een asbesthoudend gebouw grote (financiële) risico’s met zich meebrengt. Niet alleen wat aansprakelijkheden betreft, bijvoorbeeld richting huurders, maar ook als sprake is van een calamiteit. In onze praktijk merken wij dat maar weinig gebouweigenaren zich van dit laatste levensgrote […]